Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 8/2020
Àrea econòmica
2
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de juny de 2020
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari de 3 de juny de 2020
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de la via pública
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de maig de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació de l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic local (EXP 2020-2523)
Àrea econòmica
15
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM i detallats en el Projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització de la Fosca, fase II.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm. 26 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta els usos d’una part del front nord del carrer Arnau Sa Bruguera
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Suspensió de llicències en motiu de l'aprovació inicial de la Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un creuament semafòric en la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el carrer Enric Vincke
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbantzació de la Fosca Fase II
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d’enderroc del menjador de l'antiga escola Vila.romà al carrer Riera, núm. 31
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.