Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Modificació NÚM. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la renovació de l’ascensor en l’edifici de l’Ajuntament
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de febrer de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm 17 del POUM, referent a l'article 102 de les Normes Urbanístiques
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 15 de gener de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte d'urbanització del PAU 10 "Peneda d'en Gori"
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2019
Secretaria
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2019
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 01. Impost sobre béns immoble
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.