Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2018
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de gener de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a l'asfaltatge d'un tram de la Ronda de l'Est - entre el carrer Roqueta i Camí Vell de la Fosca
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de la sessió de Ple de 9 de gener de 2018
Secretaria
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2018
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2017
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Ordenances fiscals (document únic)
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 4: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 5: Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 6: Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 7: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.