Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació incial de la Modificació de Crèdits 16/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
28
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 13/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
7
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 15 de juny 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Aprovació inicial de la modificació de l'article 22 de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Medi ambient i control sanitari
39
Ordenances fiscals
Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l'ocupació del domini públic
Àrea econòmica
161
Ordenances fiscals
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs
Àrea econòmica
161
Ordenances fiscals
Ordenances fiscals 2021
Àrea econòmica
161
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Nou Projecte d'obres locals ordinàries d’arranjament del carrer d’Arnau Sa Bruguera (fase II)
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de millora de l’accessibilitat a la zona d’aparcament del Cervantes. Accés de vianants i vehicles des del Carrer Balmes
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de maig de 2021
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.