Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació de contribucions especials de les obres ordinàries de transformació de l'àmbit d'influència del Passeig de mar, fase I (entre c. del Mar i c. Aragó)
Àrea econòmica
43
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 28 i 29/2022
Àrea econòmica
23
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2022
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple del 19 d'agost de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 d'agost de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació de contribucions especials per a les obres ordinàries d'urbanització de La Fosca fase II.
Àrea econòmica
8
Expedients en informació pública
Bases reguladores especifiques per a la concessió de subvencions en regim de concurrència no competitiva per rehabilitació de façanes, el desmuntatge d’elements fixes d’estructures situades a la via pública, i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de les activitats obertes al públic
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 d'agost de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2022
Secretaria
Instruments de gestió urbanística
Operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del PMU 07 "Camí de la Font Sud"
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació puntual núm. 32 del POUM . Article 183 “Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació numero 28 del POUM, que afecta l’àmbit d’actuació per a l’execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de juliol de 2022
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de juny de 2022
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.