Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 2/2020 del Pressupost 2020
Àrea econòmica
27
Licitacio concessions Mercat
Licitacio concessions Mercat
Mercats
40
Expedients en informació pública
Llicència d'usos provisionals per a la reforma interior d’un local per destinar-lo a sala recreativa i bingo a l'avinguda Onze de Setembre, 35
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Text aprovat inicialment de l'ordenança reguladora de via pública
Via pública
315
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de gener de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació del padró fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'exercici 2020 (EXP 2020-213)
Àrea econòmica
9
Planejament derivat tràmit
Suspensió de llicències en motiu de l'aprovació incial del Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Ordenances fiscals
2020. Ordenances fiscals
Àrea econòmica
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2020
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 01. Impost sobre béns immoble
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.