Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2018
Secretaria
Altres activitats
Edicte de publicació de les bases i la convocatòria per a l'atorgament de les llicències d'ús privatiu de domini públic dels horts municipals de Can Pere Tià
Medi ambient i control sanitari
17
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2019
Secretaria
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2019
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 01. Impost sobre béns immoble
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 03. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 04. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 05. Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 06. Taxa d'expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 07. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 08. Taxes per la prestació de serveis de recollida de residus municipals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 09. Taxa pel servei de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultura
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2019. Ordenança fiscal 10. Taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.