Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Resultat sorteig ordre actuació aspirants en procediments selectius
Recursos humans
343
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de gener de 2017
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del mur de la plaça Pere el Gran.
Urbanisme
Procesos de participació ciutadana en l'elaboració de normes
Procés de participació en l'elaboració ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Medi ambient i control sanitari
26
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2017
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2016
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'un aparcament povisional al PMU 05. Carrer de la Riera
Urbanisme
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 01: Impost sobre béns immobles
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 02: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 03: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2016. Ordenança fiscal 04: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 05: Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 06: Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2017. Ordenança fiscal 07: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.