Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Àrea econòmica
499
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 d'agost de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de crèdits 15/2019 del Pressupost 2019
Àrea econòmica
8
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari d 9 de juliol de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació de l'Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa pel servei de la Llar d'infants "L'Estel de Mossèn Gumersind".
Àrea econòmica
27
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'adequació de l'edifici del mercat
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de juliol de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de Constitució del 15 de juny de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 12 de juny de 2019
Secretaria
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 10/2019
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2019
Àrea econòmica
Instruments de gestió urbanística
Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU 02 “Castell de Sant Esteve de la Fosca”
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de l'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Riera. Estalvi energètic fase V.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2019
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.