Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Preus públics de les activitats del festival ONADANCE
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Preus públics de l’aparcament a la platja de Castell
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Preus públics del Casal d'estiu
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenances fiscals (document únic)
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 4: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 5: Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 6: Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 7: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 8: Taxes per la prestació de serveis de recollida de residus municipals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 9: Taxa pel servei de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultura
Àrea econòmica
123

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.