Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2023
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2022
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2021
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Preus públics pels diferents espectacles culturals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenances fiscals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 01. Impost sobre béns immoble
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 03. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 04. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 05. Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 06. Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 07. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 08. Taxes per la prestació de serveis de recollida de residus municipals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 09. Taxa pel servei de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultura
Àrea econòmica
123

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.