Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2024
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2023
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2022
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2021
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Preus públics pels diferents espectacles culturals
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenances fiscals
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 01. Impost sobre béns immoble
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 03. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 04. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 05. Impost sobre activitats econòmiques
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 06. Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 07. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Serveis econòmics
Ordenances fiscals
2020. Ordenança fiscal 08. Taxes per la prestació de serveis de recollida de residus municipals
Serveis econòmics
123

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.