Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenances fiscals (document únic)
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 4: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 5: Impost sobre activitats econòmiques
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 6: Taxa d’expedició de documents administratius i prestació de determinats serveis
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 7: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 8: Taxes per la prestació de serveis de recollida de residus municipals
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 9: Taxa pel servei de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultura
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 10: Taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 11: Taxa per l’ocupació de domini públic
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 12: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general
Àrea econòmica
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.