Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general vigent
Modificació puntual núm. 32 del POUM . Article 183 “Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions”
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació numero 28 del POUM, que afecta l’àmbit d’actuació per a l’execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de la Riera”
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 27 del POUM “Articles 67, 78 i 80 i adaptació de l’ordenació detallada del Port esportiu"
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 29 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós per adaptar el carrer de la Roca Negra a la realitat física existent
Urbanisme
Planejament general vigent
Sentència núm. 262 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, referent a l'expropiació dels terrenys coneguts com Mas Oliver
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 26 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta els usos d’una part del front nord del carrer Arnau Sa Bruguera
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 21 del Pla d'ordenació urbanística municipal per concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU 01 "Sector Sud Pla de Sant Joan"
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 23 del POUM per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta el pati de l’ illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer , Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 20 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 19 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació Núm. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm 17 del POUM, referent a l'article 102 de les Normes Urbanístiques
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.