Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general vigent
Modificació núm. 20 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació Núm. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm 17 del POUM, referent a l'article 102 de les Normes Urbanístiques
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm.14 del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici Celistia
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 10 del Pla d'ordenació urbanística municiapl que consisteix en la correcció d'errors i ajustaments de quinze de les seves determinicaions
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 13 del POUM per a la instal·lació d'un ascensor als edificis del carrer Sant Esteve, 29, blocs I i III, d'acord amb l'article 97.3 del TRLUC
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a la subzona industrial compacta Clau 7C
Urbanisme
Planejament general vigent
Sentència núm 818 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, per la qual s'anul·la la delimitació dels sectors el PPU10 i PPU11.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l'acompliment dels deures urbanístics contrets.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm.7 del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en la regulació de l'ús residencial altre que el d'habitatge familiar en alguns elements inclosos en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 8 del POUM, consistent en la modificació de l'art. 95 de les Normes urbanístiques que regula els edificis en situació de volum disconforme.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 5 del Pla d'ordenació urbanística de Palamós, que consisteix en les modificacions 19,27 i 28 separades de la modificació núm. 3.
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal que consisteix en les modificacions núm. 10, 11 i 12 separades de la modificació núm. 3.
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.