Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 13 del POUM per a la instal·lació d'un ascensor als edificis del carrer Sant Esteve, 29, blocs I i III, d'acord amb l'article 97.3 del TRLUC
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a la subzona industrial compacta Clau 7C
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.