Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general en tràmit
Modificació puntual núm. 32 del POUM . Article 183 “Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions”
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació numero 28 del POUM, que afecta l’àmbit d’actuació per a l’execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Àmbit de suspensió de llicències Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de la Riera”
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de la Riera”
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 27 del POUM “Articles 67, 78 i 80 i adaptació de l’ordenació detallada del Port esportiu"
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Avanç de Modificació núm. 22 del POUM consistent en el canvi de classificació del PAU 14 "Àmbit Nord del càmping King's", de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable.
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.