Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 21 del Pla d'ordenació urbanística municipal per concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU 01 "Sector Sud Pla de Sant Joan"
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Avanç de Modificació núm. 22 del POUM consistent en el canvi de classificació del PAU 14 "Àmbit Nord del càmping King's", de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable.
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 23 del POUM per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.