Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Instruments de gestió urbanística
Relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa dels terrenys destinats a vial situats dins el sector Sud Pla de Sant Joan, clau PPU 01, per dessota del qual discorre la infraestructura de drenatge dels sectors inclosos a l'àmbit del paratge Eixample
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM per a la formació del camí d’accés a la franja perimetral de protecció del PAU 06 paratge Belitrà de Dalt
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Modificació de la relació de béns i drets, de les finques D i E, afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.