Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Modificació núm. 26 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta els usos d’una part del front nord del carrer Arnau Sa Bruguera
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un creuament semafòric en la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el carrer Enric Vincke
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbantzació de la Fosca Fase II
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d’enderroc del menjador de l'antiga escola Vila.romà al carrer Riera, núm. 31
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres ordinàries per a la instal·lació d’un carregador per a vehicles elèctrics en el passeig del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries de millora de l’aïllament acústic de la sala polivalent del Teatre la Gorga
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries de renovació de l’enllumenat exterior en el carrer Rutlla Baixa, carrer Rutlla Alta i carrer Justícia
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries de consolidació i regularització del paviment de sauló en un tram de la part central del passeig de Mar de Palamós entre els carrers Avió i Mercè
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 21 del Pla d'ordenació urbanística municipal per concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU 01 "Sector Sud Pla de Sant Joan"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a la construcció d’un col·lector a l’avinguda Onze de Setembre de Palamós
Urbanisme
Expedients en informació pública
Llicència d'usos provisionals per a la reforma interior d’un local per destinar-lo a sala recreativa i bingo a l'avinguda Onze de Setembre, 35
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de Modificació núm. 22 del POUM consistent en el canvi de classificació del PAU 14 "Àmbit Nord del càmping King's", de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 19 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.