Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació de contribucions especials de les obres ordinàries de transformació de l'àmbit d'influència del Passeig de mar, fase I (entre c. del Mar i c. Aragó)
Àrea econòmica
43
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 28 i 29/2022
Àrea econòmica
23
Expedients en informació pública
Aprovació de contribucions especials per a les obres ordinàries d'urbanització de La Fosca fase II.
Àrea econòmica
8
Expedients en informació pública
Bases reguladores especifiques per a la concessió de subvencions en regim de concurrència no competitiva per rehabilitació de façanes, el desmuntatge d’elements fixes d’estructures situades a la via pública, i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de les activitats obertes al públic
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació puntual núm. 32 del POUM . Article 183 “Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació numero 28 del POUM, que afecta l’àmbit d’actuació per a l’execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.