Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 2/2020 del Pressupost 2020
Àrea econòmica
27
Expedients en informació pública
Llicència d'usos provisionals per a la reforma interior d’un local per destinar-lo a sala recreativa i bingo a l'avinguda Onze de Setembre, 35
Urbanisme
Expedients en informació pública
Aprovació del padró fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'exercici 2020 (EXP 2020-213)
Àrea econòmica
9
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de Modificació núm. 22 del POUM consistent en el canvi de classificació del PAU 14 "Àmbit Nord del càmping King's", de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d'urbanització de l'àmbit comprès entre cm de Cap de Planes, c de la Roca Negra i c del Rec, amb dos carrers interiors inclosos en el sector de la Fosca
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.