Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram de passeig del Mar, entre els carrers de l'Aragó i del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació de preu públic del circuit de cinema català "Cicle Gaudí".
Àrea econòmica
99
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un espai d'usos polivalents al carrer Dídac Garrell, 12.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte pel qual se somet a informació pública la sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de planta de transferència de residus municipals (rebuig i fracció orgànica), aparcament, taller i rentat de maquinària i oficines (exp. 2018-1730)
Activitats
8
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un sistema fix de videovigilància a quatre punts d'accés al municipi de Palamós
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Riera
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme
Expedients en informació pública
Expedient de tramitació dels usos i obres provisionals per a la renovació d'una gespa artificial a la zona esportiva Josep Massot i Saís, situat dins el sector PP1
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.